Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Pokyn ředitele k provozu školy od 25. 5. 2020 - návrat 1. stupně

19.05.2020

Pokyn ředitele k provozu školy od 25. 5. 2020 - návrat 1. stupně

 1. Organizace skupinové výuky
 1. Provoz školy pro I. stupeň bude zahájen 25. 5. 2020.
 2. Provoz školy bude zajištěn dopolední blok v době od  8:00 hod. do 12:00 hod.

a odpolední blok v době od 12:00 hod. do 16:00 hod.

 1. Odpolední blok je určen pro žáky 1. - 3. ročníku, které zákonný zástupce přihlásil.
 2. Provoz školy je pro jednotlivé skupiny upřesněn v rozpisu (viz příloha 2). Doba zahájení a ukončení provozu pro jednotlivé skupiny je  v bližších pokynech upravena v rozmezí 30 minut.
 3. Činnost bude prováděna formou skupinové výuky ve školní skupině s maximálním počtem žáků 15, příp. dle prostorových možností učebny tak, aby byl zachován odstup min. 1,5 m.
 4. Složení skupiny žáků bude po celé období neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny po 25. 5. 2020.
 5. Zařazení žáků do jednotlivých skupin je v pravomoci ředitele školy.
 6. Podmínky pro zařazení žáků do školní skupiny:
  1. Přihlášení žáka zákonným zástupcem do 18. 5. 2020 písemnou přihláškou třídnímu učiteli.
  2. Předání „čestného prohlášení“ ( příloha 1) o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem s datem 25. 5. 2020. Žák toto čestné prohlášení předá  před školou pověřenému pedagogickému pracovníkovi. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude žák do objektu školy vpuštěn.
  3. Žáci přihlášení do odpoledních aktivit musí odevzdat i podepsaný Přehled odchodů žáka z odpolední činnosti. (viz příloha 4).
 7. Žák pro skupinovou výuku musí být vybaven denně minimálně 2 kusy roušek a 2 ks sáčků z neprodyšného materiálu (na odkládání používané roušky, uložení použité roušky)
 8. Žák může být uvolněn/omluven ze skupinové výuky na základě písemné omluvy  zákonného zástupce. Uvolnění se vztahuje na celý výukový den. Pozdější příchod na skupinovou výuku nebo odchod před ukončením skupinové výuky není možný.
 9. Žák  s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit.
 10. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn
  do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce žáka
  s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 11.  Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat školu o onemocnění žáka zařazeného do školní skupiny.
 12. Zákonný zástupce je povinen zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
 13. Stravování škola zajišťuje dle rozpisu: viz příloha 3

II.  Pohyb po škole, určení místností WC, prostorů pro přesun
 

 1. Pro třídy  je výukovou místností kmenová třída, WC určené je umístěné na stejném poschodí jako třída, pro přesun používají žáci široké schodiště.

Žáci zařazení do třídy s označením A (např. 1. A, 2. A …)  se shromažďují vpravo
před bránou školy v určené době (viz příloha). Žáci zařazení do třídy  s označením B se shromažďují vlevo před bránou školy. Žáci zařazení do třídy  s označením C  se shromažďují uprostřed proti bráně školy. Všechny skupiny jsou vzdálené min. 5 m
od brány školy. Na pokyn pověřeného pedagogického pracovníka se žáci přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti. Žáci nebudou využívat šatnu, přezout se mohou ve třídě. Ve výukové místnosti si řádně umyjí ruce a následně vydezinfikují. Dezinfekci vydává pedagogický pracovník.

 1. Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, návštěvě WC či společných prostor je nutné minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 2. Při přesunech ve společných prostorách školy, návštěvě WC musí žáci i zaměstnanci používat roušky.
 3. Dodržování  bezpečné vzdálenosti i používání roušky platí i při pohybu ve venkovních prostorech školy.
   

III. Pobyt ve třídě

 1. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O nošení nebo nenošení roušky rozhoduje pedagogický pracovník.
 2. Pokud si žáci roušku odloží, musí ji uložit do čistého sáčku. Při výměně roušek se musí požitá rouška uložit do sáčku a tento uzavřít (např. zavázat, uzel apod.)
 3. V průběhu pobytu ve třídě organizuje pedagogický pracovník větrání. Podle venkovních podmínek průběžně nebo minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut.
 4. Po každém vzdělávacím bloku, opuštění třídy, před konzumací potravin si žáci umyjí ruce, popřípadě podle pokynů pedagogického pracovníka i vydezinfikují.

IV. Povinnosti žáků

 1. Dodržovat pokyny pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.
 2. Mít k dispozici minimálně 2 ks roušek denně.
 3. Nosit ve vnitřních i venkovních prostorech školy roušku. Výjimku povoluje pedagogický pracovník.
 4. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od žáků ostatních skupin a dalších osob.
 5. Pohybovat se pouze v prostorech určených pro skupinu, do které je žák zařazen.
 6. Nezdržovat se ve společných prostorách školy a WC po delší dobu.
 7. Žákům je zakázáno – kontaktovat a setkávat se s žáky jiných skupin ve vnitřních i venkovních prostorech školy

- shromažďovat se před příchodem do školy a při odchodu ze školy před školou.

 

h)   Z důvodu epidemiologických opatření žáci musí používat pouze svoje školní pomůcky
      a učebnice, příp. vlastní hry a hračky. Nesmí si je půjčovat a vyměňovat.

ch) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem
k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V. Povinnosti zákonných zástupců

 1. Přihlásit žáka do výukové skupiny (oznámit vedení školy účast žáka) do 18. 5. 2020.
 2. Předat škole podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 3. Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka zařazeného do skupinové výuky.
 4. Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19.

 

VI. Školní stravování

Bude zajištěno v souladu s hygienickými a epidemiologickými nařízeními a dle pokynů pedagogického pracovníka. Žák se musí stravovat pouze se skupinou, do které byl zařazen od 25. 5. 2020. Každá skupina má určený čas oběda (viz příloha 2). Individuální stravování nebude umožněno. Pokud vám určený čas oběda nebude vyhovovat, je nutné oběd odhlásit.

 

VII. Odpolední zájmové a vzdělávací aktivity

 1. I pro odpolední aktivity jsou skupiny neměnné.
 2. Odpoledních aktivit se účastní pouze žáci přihlášení k 18. 5. 2020.
 3. Činnost probíhá ve stejné místnosti jako výuka.
 4. Žák používá vlastní pomůcky (hry, hračky), školní pomůcky a hračky nelze používat.
 5. Odchody žáků jsou možné po obědě dané skupiny a dále v celých hodinách a řídí se podle Přehledu odchodu, které žák odevzdá dne 25. 5. 2020.
 6. Žák může být uvolněn/omluven z odpolední činnosti na základě písemné omluvy  zákonného zástupce. Uvolnění se vztahuje na celou odpolední činnost, tzn. odchod po vyučování nebo nejpozději po obědě.
 7. Z důvodů zajištění epidemiologických nařízení nebude možná telefonická komunikace mezi zákonnými zástupci a vychovatelkami.
   

VIII. Konec školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. 6. 2020 ve 12.00 hod. (oběd i odpolední činnost proběhne ve stejném režimu jako od 25. 5. 2020).
Na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů. V těchto dnech bude možnost využití volnočasových aktivit pro žáky 1. a 2. ročníku.
29. 6. od 8.00 do 15.00 hod. bez oběda

30. 6. od 8.00 do 12.00 hod. bez oběda

Žáka je nutno přihlásit do 10. 6. 2020 na email vedoucí vychovatelky p. Jiránkové  jirankova@zsdubina.cz .

 

V Pardubicích dne 25. 5. 2020                                         Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
                                                                                         ředitelka školy

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 19. 05. 2020