Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zápis do prvních tříd

Třídní učitelé budoucích 1. tříd ve školním roce 2018/2019

1.A  Mgr. Tereza Čiháková
1.B  Mgr. Monika Drahokoupilová
1.C  Mgr. Jana Formáčková

 

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, Zápis do 1. tříd je dle školského zákona posunut v celé České republice na duben 2018.

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ Pardubice-Dubina pro školní rok 2018/2019

Citace školského zákona

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijetí na ZŠ Pardubice - Dubina nebudou stanovena. Škola může dle své kapacity otevřít 1 -  5 prvních tříd.
Kapacita naplněnosti prvních tříd je max. 150 žáků.
Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk.

Zápis se koná             ve středu  18. dubna 2018 od 13 do 18 hodin a
                                     ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 13 do 18 hodin
                                                  na pavilonu B v I. patře.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/ 2019 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2012. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:

 • rodný list
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné prohlášení)
 • vyplněnou Žádost o přijetí
 • vyplněný Zápisní lístek.

Aktuální formuláře: Žádost o přijetí, Zápisní lístek a Čestné prohlášení budou doplněny ke stažení na stránkách školy www.zsdubina.cz  – hlavní stránka nebo záložka Zápis do 31. 3. 2018.

Doklad o trvalém bydlišti může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte.

Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační  číslo.

Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

 

Doporučení pro rodiče:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 18. nebo 19. dubna 2018 budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky může povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 18. a 19. dubna 2018.

 

Děti po odkladu v roce 2017/2018

Pokud bylo dítě u zápisu vloni  může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci s vyplněnými formuláři, bude přiděleno registrační číslo a na formulářích zkontrolována vyplněná data.

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy - hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd.  Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny  také na vstupních dveřích obou pavilonů školy a ve vývěsní skříňce v pátek 27.4.2018 do 13.00 h.

Registrační číslo je šatní lístek s razítkem Dubiňáčka. Je nutno, aby si zákonní zástupci toto číslo zapamatovali.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Pardubice-Dubina do 1. ročníku od 1. 9. 2018 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout v pondělí 4. 6. 2018  na schůzce rodičů budoucích prvňáčků.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a motivační části zápisu. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Popis formální části zápisu

Při podání žádosti konkrétní školy o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

jméno a příjmení žadatele (dítěte)

datum narození

místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou (dále zástupce) je zároveň podstatné zjišťovat:

jméno a příjmení tohoto zástupce

místo trvalého pobytu zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

datovou schránku fyzické osoby, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu zástupce pro zajištění pružného správného řízení

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.                                     

(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby doklad totožnosti.                                                                

 (§ 36 odst. 5 správního řádu)  

Popis motivační část zápisu

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

 

Pozdrav školního maskota Dubiňáčka

Vítám Vás v mém království. Jmenuji se Dubiňáček a jsem rád, že budu  mít zase nové kamarády. Už se těším, jak se spolu budeme učit písmenka a číslice. A nebojte se, co nezvládneme spolu, s tím Vám pomůžou šikovné paní učitelky. Všechny umí krásně vyprávět, malovat, zpívat a sportovat! A až vás vezmou do tělocvičny, na kreslení, počítače či moderní pomůcku interaktivní tabuli, to budete teprve kulit očka! Dopoledne vám uteče jako voda a pak hurá na oběd! Mňam. Já mám nejraději špagety.

Odpoledne se také nebudete nudit. Sejdeme se spolu v krásně vyzdobených třídách školní družiny. Jé, tam se dá užít zábavy a legrace! A až na nás zamává sluníčko, vyrazíme s paní vychovatelkou na nově opravené  hřiště  nebo do lesa a trochu si zařádíme.

A když se Vám ve škole bude líbit, půjdete si třeba vyrobit dárečky nejen pro maminku v kroužcích keramiky, šikulek. Pokud máte radost z pohybu při hudbě, můžete navštěvovat taneční kroužek. Chcete se stát na chvíli princeznou, vlkem nebo vodníkem? Chcete se naučit přednášet básničky? To Vám může splnit literárně dramatický kroužek. Nechcete-li přednášet, tak si s kamarády pro radost pískejte na flétnu. Při cestování do zahraničí se Vám určitě budou hodit anglická slovíčka, již v 1. třídě se můžete se  přihlásit do nepovinného předmětu anglického jazyka. S počítačem jdou dělat kouzla, ta se naučíte v kroužku počítačů. Svoji mrštnost, hbitost a rychlost  předvedete v kroužcích plavání, florbalu, kopané, zumby nebo basketbalu.

Ve škole je zkrátka spousta možností užít si legraci a zábavu. Já při žádné nesmím chybět, tak už budu muset běžet, aby mi něco neuteklo. Pokud se budete chtít dozvědět více informací o mojí škole podívejte se na  internetové stránky www.zsdubina.cz. Máme pro Vás  připravenou i novou školní pomůcku, která se nazývá interaktivní tabule. Nebojte se, není to nic složitého. Pomohou Vám starší kamarádi.

Ahoj, uvidíme se u Zápisu do 1. tříd 18. nebo 19. dubna  2018  vždy od 13.00 do 18. hodin.

Vážení rodiče, víte, jak  pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu  –  televize,  video  či  audiokazeta  nenahradí  lidské  slovo  a osobní kontakt.
 • Pověřujte  dítě  drobnými  úkoly  a  domácími  pracemi  –  pěstujte  tak  jeho  samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin  –  vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,  dole,  vlevo, vpravo,  vpřed, za  –  výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování  –  příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou  –  ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní,  čas  pravidelného  ukládání  k večernímu  spánku  zmírní každodenní  stres  pro děti,  zákonné  zástupce  i  pedagogy,  připravujte  dítě  na  to,  co  ho  čeká  nového  v  době  školní docházky.
 • Vytvářejte  sociální  situace,  kdy  se  dítě  učí  jednat  s jinými  lidmi  -  uplatňovat  základní společenská  pravidla  při  jednání  s lidmi,  vyřizovat  drobné  vzkazy,  nebát  se  komunikace  ve známém prostředí apod.

Důležité informace pro rodiče

 1. Dítě  by  mělo  být  dostatečně  fyzicky  a  pohybově  vyspělé,  vědomě  ovládat  své  tělo,  být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  1. pohybuje  se  koordinovaně,  je  přiměřeně  obratné  a  zdatné  (např.  hází  a  chytá  míč,  udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
  2. svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
  3. je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
  4. zvládá  samostatně  osobní  hygienu  (používá  kapesník,  umí  se  vysmrkat,  umyje  a  osuší  si  ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
  5. zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
  6. postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  1. zvládá odloučení od rodičů
  2. vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
  3. projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
  4. ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
  5. je si vědomé zodpovědnosti za své chování
  6. dodržuje dohodnutá pravidla
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  1. vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
  2. mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
  3. mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
  4. rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
  5. má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  6. přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
  7. pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
  8. používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
  9. spolupracuje ve skupině
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  1. je zručné při zacházení s předměty  denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi,  modeluje,  stříhá,  kreslí,  maluje,  skládá  papír,  vytrhává,  nalepuje,  správně  otáčí listy v knize apod.)
  2. zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
  3. tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
  4. vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
  5. umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh,  trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
  6. rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
  7. řadí zpravidla prvky zleva doprava