Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zápis do prvních tříd

Informace o  zápisu do 1. tříd na ZŠ Pardubice-Dubina pro školní rok 2024/2025
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové!
Zdravíme Vás z dubinské školy.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
se uskuteční  s možností osobní přítomnosti dítěte na zápisu:

ve středu 17. 4. 2024 od 13.00-18.00h a
ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 13.00-18.00h

na pavilonu B v I. patře.

Škola může otevřít  3 první třídy, může přijmout  90 žáků.
Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk.

Třídní učitelky v 1. třídách ve školním roce 2024/2025:

Mgr. Edita Kárychová

Mgr. Anna Krátká

Mgr. Kristýna Kudrnáčová


Vyplňování žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a o odkladu školní docházky zůstává nezměněné. Žádost musí být vyplněna elektronicky ve webové aplikaci  https://zapisyzs.pardubice.eu
Webová aplikace Vám bude zpřístupněna od 18. března 2024
Na této adrese naleznete další informace, ale elektronické vyplňování Žádosti o přijetí dítěte k  základnímu vzdělávání a rezervace termínů k zápisu budou spuštěny na výše uvedené adrese od 18. 3. 2024.
Vyplnění žádosti ve webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu nestačí. Je nutné vyplněnou žádost vytisknout, podepsat a v termínu 17. dubna nebo 18. dubna doručit do školy osobně nebo prostřednictvím datové schránky jako fyzická osoba (ne firemní).

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/ 2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a motivační části zápisu. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Popis formální části zápisu

Dokumenty k žádosti o přijetí:

doručit elektronicky vyplněnou a vytištěnou Žádost o přijetí podepsanou zákonným zástupcem

na Žádosti o přijetí bude systémem vygenerováno jedinečné registrační číslo, které je nutné si zapsat, protože pod tímto číslem (ne pod jménem) bude zveřejněno přijetí dítěte do školy

rodný list dítěte

k doložení trvalého a skutečného bydliště dítěte postačí na naší škole vyplněné a podepsané čestné prohlášení (formulář je níže v příloze a nebo v záložce Zápis do prvních tříd)

pokud budete žádat o odklad, seznamte se s částí „Odklad školní docházky“ – viz níže

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby doklad totožnosti.  (§ 36 odst. 5 správního řádu)  

Popis motivační části zápisu

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte) pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně ihned v dnech zápisu rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Doporučení pro rodiče, kteří budou žádat o odklad pro školní rok 2024/2025:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 17 nebo 18. dubna 2024 budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s elektronickou žádostí o odklad povinné školní docházky, může povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 17. nebo 18. dubna 2024. V případě obou souhlasných doporučení k odkladu se nevyplňuje elektronická Žádost o přijetí dítěte.

V případě, že zákonní zástupci zvažují odklad nebo nemají ve dnech zápisu obě souhlasná doporučení k odkladu, musí elektronicky vyplnit, vytisknout a podepsat Žádost o přijetí dítěte i Žádost o odklad.

 Děti po odkladu v roce 2023/2024

Pokud bylo dítě u zápisu v loňském roce, musí se celý zápis absolvovat znovu s elektronicky vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte a jejím podáním ve škole.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod vygenerovaným registračním číslem na webových stránkách školy - hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také na vstupních dveřích obou pavilonů školy a ve vývěsní skříňce dne 10. 5. 2024 v 9.00h.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Pardubice-Dubina do 1. ročníku od 1. 9. 2024 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout v pondělí 10. 6. 2024 na schůzce rodičů budoucích prvňáčků od 16:30 hod. v hudebním sále školy.

 

Pokud se budete chtít dozvědět více informací o dubinské škole, podívejte se na webové stránky www.zsdubina.cz – virtuální prohlídka.
 

Vážení rodiče, víte, jak  pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu  –  televize,  video  či  audiokazeta  nenahradí  lidské  slovo  a osobní kontakt.

Pověřujte  dítě  drobnými  úkoly  a  domácími  pracemi  –  pěstujte  tak  jeho  samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin  –  vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,  dole,  vlevo, vpravo,  vpřed, za  –  výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování  –  příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou  –  ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní,  čas  pravidelného  ukládání  k večernímu  spánku  zmírní každodenní  stres  pro děti,  zákonné  zástupce  i  pedagogy,  připravujte  dítě  na  to,  co  ho  čeká  nového  v  době  školní docházky.

Vytvářejte  sociální  situace,  kdy  se  dítě  učí  jednat  s jinými  lidmi  -  uplatňovat  základní společenská  pravidla  při  jednání  s lidmi,  vyřizovat  drobné  vzkazy,  nebát  se  komunikace  ve známém prostředí apod.

Důležité informace pro rodiče

Dítě  by  mělo  být  dostatečně  fyzicky  a  pohybově  vyspělé,  vědomě  ovládat  své  tělo,  být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje  se  koordinovaně,  je  přiměřeně  obratné  a  zdatné  (např.  hází  a  chytá  míč,  udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

zvládá  samostatně  osobní  hygienu  (používá  kapesník,  umí  se  vysmrkat,  umyje  a  osuší  si  ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů

vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

je si vědomé zodpovědnosti za své chování

dodržuje dohodnutá pravidla

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

spolupracuje ve skupině

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

je zručné při zacházení s předměty  denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi,  modeluje,  stříhá,  kreslí,  maluje,  skládá  papír,  vytrhává,  nalepuje,  správně  otáčí listy v knize apod.)

zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh,  trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

řadí zpravidla prvky zleva doprava 

    Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
    ředitelka školy

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové!
Zdravíme Vás z dubinské školy a oznamujeme Vám, že
Zápis do 1.  tříd pro školní rok 2024/2025 se uskuteční:

ve středu 17. 4. 2024 od  13.00 -18.00h
ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 13.00 -18.00h

Vyplňování žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a o odkladu školní docházky zůstává nezměněna. Žádost musí být vyplněna elektronicky v aplikaci  https://zapisyzs.pardubice.eu
Aplikace Vám bude zpřístupněna od 18. března 2024.
Na této adrese naleznete další informace, ale elektronické vyplňování Žádosti o přijetí dítěte k  základnímu vzdělávání a rezervace termínů k zápisu budou spuštěny na výše uvedené adrese od 18. 3. 2024.
Vyplnění žádosti v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu nestačí. Je nutné vyplněnou přihlášku vytisknout, podepsat a v termínu 17. dubna nebo 18. dubna doručit do školy osobně nebo prostřednictvím datové schránky jako fyzická osoba (ne firemní).

Pro děti s pobytem v režimu dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) se zápisy do prvních tříd budou konat ve stejném termínu také s pomocí  této aplikace.

Bližší informace a průběhu a organizaci zápisu budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději ve středu 6. 3. 2024.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
ředitelka školy

 

 

Pokud se budete chtít dozvědět více informací o dubinské škole, podívejte se na webové stránky www.zsdubina.cz – virtuální prohlídka.
 

Vážení rodiče, víte, jak  pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu  –  televize,  video  či  audiokazeta  nenahradí  lidské  slovo  a osobní kontakt.

Pověřujte  dítě  drobnými  úkoly  a  domácími  pracemi  –  pěstujte  tak  jeho  samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin  –  vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,  dole,  vlevo, vpravo,  vpřed, za  –  výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování  –  příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou  –  ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní,  čas  pravidelného  ukládání  k večernímu  spánku  zmírní každodenní  stres  pro děti,  zákonné  zástupce  i  pedagogy,  připravujte  dítě  na  to,  co  ho  čeká  nového  v  době  školní docházky.

Vytvářejte  sociální  situace,  kdy  se  dítě  učí  jednat  s jinými  lidmi  -  uplatňovat  základní společenská  pravidla  při  jednání  s lidmi,  vyřizovat  drobné  vzkazy,  nebát  se  komunikace  ve známém prostředí apod.

Důležité informace pro rodiče

Dítě  by  mělo  být  dostatečně  fyzicky  a  pohybově  vyspělé,  vědomě  ovládat  své  tělo,  být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje  se  koordinovaně,  je  přiměřeně  obratné  a  zdatné  (např.  hází  a  chytá  míč,  udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

zvládá  samostatně  osobní  hygienu  (používá  kapesník,  umí  se  vysmrkat,  umyje  a  osuší  si  ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů

vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

je si vědomé zodpovědnosti za své chování

dodržuje dohodnutá pravidla

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

spolupracuje ve skupině

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

je zručné při zacházení s předměty  denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi,  modeluje,  stříhá,  kreslí,  maluje,  skládá  papír,  vytrhává,  nalepuje,  správně  otáčí listy v knize apod.)

zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh,  trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

řadí zpravidla prvky zleva doprava