Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zápis do prvních tříd

 

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků ve školním roce 2019/2020

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ Pardubice-Dubina pro školní rok 2019/2020

Škola může dle své kapacity otevřít 1 - 4 první třídy. Kapacita naplněnosti prvních tříd je max. 120 žáků. Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk.

Zápis se koná ve středu 3. dubna 2019 od 13 do 18 hodin a ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13 do 18 hodin na pavilonu B v I. patře.

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/ 2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013,. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:

* rodný list

* doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné prohlášení)

* vyplněnou Žádost o přijetí

* vyplněný Zápisní lístek.

Aktuální formuláře: Žádost o přijetí, Zápisní lístek a Čestné prohlášení budou doplněny ke stažení na stránkách školy www.zsdubina.cz – hlavní stránka nebo záložka Zápis do 15. 3. 2018.

Doklad o trvalém bydlišti může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte.

Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Doporučení pro rodiče:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 3. nebo 4. dubna 2019 budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky může povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 3. a 4. dubna 2019.

Děti po odkladu v roce 2018/2019

Pokud bylo dítě u zápisu vloni může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci s vyplněnými formuláři, bude přiděleno registrační číslo a na formulářích zkontrolována vyplněná data.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy - hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také na vstupních dveřích obou pavilonů školy a ve vývěsní skříňce nejpozději v pátek 18. 4. 2019.

Registrační číslo je šatní lístek s razítkem Dubiňáčka. Je nutno, aby si zákonní zástupci toto číslo zapamatovali.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Pardubice-Dubina do 1. ročníku od 1. 9. 2019 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout v pondělí 3. 6. 2019 na schůzce rodičů budoucích prvňáčků.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a motivační části zápisu. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Popis formální části zápisu

Při podání žádosti konkrétní školy o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

jméno a příjmení žadatele (dítěte)

datum narození

místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou (dále zástupce) je zároveň podstatné zjišťovat:

jméno a příjmení tohoto zástupce

místo trvalého pobytu zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

datovou schránku fyzické osoby, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu zástupce pro zajištění pružného správného řízení

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby doklad totožnosti.

(§ 36 odst. 5 správního řádu)

Popis motivační část zápisu

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Citace školského zákona

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Vážení rodiče, víte, jak pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

* Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

* Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

* Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

* Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

* Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

* Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

* Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

* Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

* Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Důležité informace pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

1. pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

2. svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

3. je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

4. zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

5. zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

6. postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

1. zvládá odloučení od rodičů

2. vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

3. projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

4. ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

5. je si vědomé zodpovědnosti za své chování

6. dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

1. vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

2. mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

3. mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

4. rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

5. má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

6. přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

7. pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

8. používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

9. spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

1. je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

2. zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

3. tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

4. vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

5. umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

6. rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

7. řadí zpravidla prvky zleva doprava

Pozdrav školního maskota Dubiňáčka

Vítám Vás v mém království. Jmenuji se Dubiňáček a jsem rád, že budu mít zase nové kamarády. Už se těším, jak se spolu budeme učit písmenka a číslice. A nebojte se, co nezvládneme spolu, s tím Vám pomůžou šikovné paní učitelky. Všechny umí krásně vyprávět, malovat, zpívat a sportovat! A až vás vezmou do tělocvičny, na kreslení, počítače či moderní pomůcku interaktivní tabuli, to budete teprve kulit očka! Dopoledne vám uteče jako voda a pak hurá na oběd! Mňam. Já mám nejraději špagety.

Odpoledne se také nebudete nudit. Sejdeme se spolu v krásně vyzdobených třídách školní družiny. Jé, tam se dá užít zábavy a legrace! A až na nás zamává sluníčko, vyrazíme s paní vychovatelkou na nově opravené hřiště nebo do lesa a trochu si zařádíme.

A když se Vám ve škole bude líbit, půjdete si třeba vyrobit dárečky nejen pro maminku v kroužcích keramiky, šikulek. Pokud máte radost z pohybu při hudbě, můžete navštěvovat taneční kroužek. Chcete se stát na chvíli princeznou, vlkem nebo vodníkem? Chcete se naučit přednášet básničky? To Vám může splnit literárně dramatický kroužek. Nechcete-li přednášet, tak si s kamarády pro radost pískejte na flétnu. Při cestování do zahraničí se Vám určitě budou hodit anglická slovíčka, již v 1. třídě se můžete se přihlásit do nepovinného předmětu anglického jazyka. S počítačem jdou dělat kouzla, ta se naučíte v kroužku počítačů. Svoji mrštnost, hbitost a rychlost předvedete v kroužcích plavání, florbalu, kopané, tancování nebo basketbalu.

Ve škole je zkrátka spousta možností užít si legraci a zábavu. Já při žádné nesmím chybět, tak už budu muset běžet, aby mi něco neuteklo. Pokud se budete chtít dozvědět více informací o mojí škole podívejte se na internetové stránky www.zsdubina.cz. Máme pro Vás připravenou i novou školní pomůcku, která se nazývá interaktivní tabule. Nebojte se, není to nic složitého. Pomohou Vám starší kamarádi.

Ahoj, uvidíme se u Zápisu do 1. tříd 3. nebo 4. dubna 2019 vždy od 13.00 do 18. hodin.