Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

PŘIHLÁŠKY NA SŠ

PŘIHLÁŠKY NA SŠ

Ve čtvrtek 31.1.2019 obdrží žáci devátých ročníků spolu s pololetním vysvědčením dvě přihlášky na SŠ. Žáci si mohou tedy podat přihlášku v 1.kole přijímacího řízení na SŠ maximálně na dvě školy (obory). Vyplňují pouze stranu A. Na obě přihlášky žáci napíší obě školy, kam chtějí dát přihlášku a na obou přihláškách bude pořadí škol stejné!!! Budou tedy dvě naprosto stejně vyplněné přihlášky! Vyplněné přihlášky přinést do školy nejpozději do 20.2.2019 pí. uč. Hemské. Po kontrole a potvrzení přihlášek budou přihlášky žákům vráceny a sami si je předají na dané školy nejpozději do 1.3.2019.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Během měsíce března obdrží zákonní zástupci vycházejících žáků tzv. ZÁPISOVÉ LÍSTKY (prosím pečlivě uložit).

Zápisové lístky se musí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí ředitele SŠ o přijetí žáka odevzdat na školu, kterou si žák vybere (po přijímacích zkouškách). Na zápisových lístcích vyplní zákonní zástupci název školy+obor, na který se žák hlásí+podpis žáka a zákonného zástupce. Odevzdat zápisový lístek se může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkch školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů)

Pokud nebude žák přijat na žádnou SŠ, podává přihlášky do 2. kola přijímacího řízení, kdy již může podat libovolný počet přihlášek (dle volných míst). Podmínky pro přijetí žáků ve 2. kole přijímacího řízení si ředitelé SŠ stanovují sami.

 

 

 

 

Výsledky příkladů a úloh k pracovním sešitům M+Čj

Žáci budou mít možnost si zakoupit pracovní sešity - PŘIJÍMAČKY matematika+český jazyk. Zde přikládám výsledky řešení jednotlivých úloh.

 

http://www.zsdubina.cz/sites/default/files/obsah/stranky/vysledky-prikla...

http://www.zsdubina.cz/sites/default/files/obsah/stranky/vysledky-prikla...

(dole  na stránce viz soubory ke stažení)

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

 

 

!!! Upozorňuji žáky a rodiče, že se blíží termín odevzdání přihlášek na střední školy na obory s talentovou zkouškou. Přihlášky je třeba odevzdat na střední škole do 30.11.2018. !!!

Výstava škol - SCHOLA BOHEMIA

Ve dnech 2. 11. 2018 (pátek)  a 3. 11. 2018 (sobota) proběhne výstava středních škol SCHOLA BOHEMIA v Pardubickém kraji. Místo konání je výstaviště IDEON, doba trvání je v pátek od  8.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Parkování zdarma.

Dne 9.11. 2018 proběhne od 8 do 16 hodin XX. školská výstava odborných učilišť a praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU ve vstupní hale pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích.

Přijímací řízení na osmiletá gymnázia

Platí stejné podmínky jako u přijímacího řízení na střední školy (viz níže).

Žáci konají přijímací zkoušku pouze z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA dne 16. 4. 2019 (úterý) - 1. termín a 17. 4. 2019 (středa) - 2. termín.

Na Gymnázium Dašická bude přijato  60 žáků (2 třídy), odkaz www.gypce.cz , na Gymnázium v |Holicích a Přelouči po 30 žácích.

Přihlášku obdrží žáci ve škole, vyplní a odevzdají třídní učitelce v dohodnutém termínu.

KÓD A NÁZEV OBORU: 79 - 41 - K/81  Gymnázium

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2018 – 2019

 • Informace o středních školách najdete v brožuře - Atlas školství (každý žák 9. ročníku obdržel ve škole) nebo na www.atlasskolstvi.cz.
 • Pokud mají žáci zájem o obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají si sami přihlášku na danou školu nejpozději do 30.11.2018. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se budou konat v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2019 a talentové zkoušky na konzervatoře od 15. do 31. ledna 2019.
 • Vzory přihlášek jsou na stránkách MŠMT nebo na www.atlasskolstvi.cz.
 • V letošním školním roce se budou konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka na všechny obory zakončené maturitní zkouškou na všechny typy škol (kromě uměleckých škol a konzervatoří).  Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.
 • Žáci mohou pro první kolo přijímacího řízení podávat max. 2 přihlášky!!
 • V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ: 1. termín je 12. 4. 2019 (pátek) a 2. termín je 15. 4. 2019 (pondělí). Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 13.5. a 14.5.2019.
 • Na přihlášce ke studiu žák vyplní pouze oddíl A,  a zajistí si lékařské potvrzení (je-li vyžadováno) o schopnosti studovat vybraný obor. Na přihlášky se zapisují obě školy, na které se žák hlásí. Na obou přihláškách musí být zachováno stejné pořadí škol!!! (Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku v 1. termínu a škola, která je na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku ve 2. termínu)
 • Nejpozději do 15. února 2019 (u oborů s talentovou zkouškou během měsíce listopadu) žák odevzdá přihlášky třídnímu učiteli, který doplní prospěch z 8. a 9. ročníku (u oborů s talentovou zkouškou prospěch ze 7. a 8. ročníku) a žákovi školou potvrzené přihlášky vrátí zpět.
 •  Žáci SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1. března 2019 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018).
 •  U přijímacích zkoušek jsou v obou testech z M, Čj  uzavřené i otevřené úlohy, ve kterých bude hodnocen také postup řešení. Ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacích zkoušek - seznam přijatých uchazečů- až kolem 28. 4. 2019. V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou. V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.
 • Podmínky a termíny přijímacích zkoušek zveřejní ředitelé SŠ do 31. ledna 2019.
 • Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
 • Nejpozději do 15. března 2019 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018) obdrží zákonný zástupce žáka na své základní škole tzv. zápisový lístek, který musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit na školu, kterou si vybere. Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.
 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkch školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů)
 • Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Konzultační hodiny kariérového poradce: KDY: každé první pondělí v měsíci od 14h. do 15h. (nebo jindy po předchozí domluvě) - prosím o oznámení předem o vaší návštěvě! Děkuji!

                                                                          KDE: pavilon A, II.patro, číslo dveří 48 - Mgr. Radka Hemská

                                                                         

                                                                         

Soubory ke stažení