Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zápis do prvních tříd 2021/2022

10.04.2021

Vážení rodiče!
I v letošním roce bude probíhat zápis do 1. tříd elektronicky v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu. Aplikace Vám bude zpřístupněna od 1. dubna 2021
Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v termínu od 19. dubna do 23. dubna 2021 korespondenčně. 

Pozor! Vyplnění žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu nestačí. Je nutné vyplněnou přihlášku vytisknout, podepsat a v termínu od 19. dubna do 23. dubna doručit škole jednou z možností popsaných níže.

Podání vytištěné a podepsané žádostí s přílohami lze provést těmito způsoby:

1. Zasláním do datové schránky školy: fhghkcm (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba ne firemní).

2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou s přílohami.

3. E-mailem - na podatelna@zsdubina.cz  pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

4. Osobním podáním denně do 15.30h - vhození v zalepené obálce označené slovem "Zápis" do schránky umístěné na bráně školy po vstupu na nádvoří, schránka je označena slovem PODATELNA. Na email uvedený v přihlášce bude zaslán potvrzující email o přijetí žádosti. Bude zajištěn denní výběr schránky.

5. Pokud budete mít nějaké přání (paní učitelka, kamarádi...  ), tak přiložte k žádosti na zvláštním papíře.  

Přílohy k žádosti o přijetí:

1. Kopie rodného listu dítěte – vždy

2. K doložení trvalého a skutečného bydliště dítěte na naší škole postačí vyplněné a podepsané čestné prohlášení (formulář je níže v příloze a nebo v záložce Zápis do prvních tříd)

3. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2021 budou žáky naší ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Odklady školní docházky

 Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kopie rodného listu dítěte – vždy

Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší
a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Rozhodnutí o přijetí pod registračními čísly bude vyvěšeno ve skříňce na bráně školy a na webových stránkách školy (hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd) dne 10. 5. 2021 v 9.00 hod.
Třídní učitelé 1. tříd pro školní rok 2021/2022:
 Mgr. Ivanka Morávková
 Mgr. Eva Rainbergová
 Mgr. Naďa Křivková
 Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků bude 31. 5. 2021.

 

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků ve školním roce 2021/2022

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ Pardubice-Dubina pro školní rok 2021/2022

Škola může dle své kapacity otevřít  3 první třídy. Kapacita naplněnosti prvních tříd je max. 90 žáků. Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk.

Zápis se koná od pondělí 19. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021.

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu předloží:

* elektronicky vyplněnou a vytištěnou Žádost o přijetí podepsanou zákonným zástupcem. Na Žádosti o přijetí bude systémem vygenerováno jedinečné registrační číslo, které je nutné si zapsat, protože pod tímto číslem (ne pod jménem) bude zveřejněno přijetí dítěte do školy.

* rodný list

* doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné prohlášení)

Čestné prohlášení je ke stažení na stránkách školy www.zsdubina.cz – hlavní stránka nebo záložka Zápis do prvních tříd.

Doklad o trvalém bydlišti může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte.

 Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Doporučení pro rodiče, kteří budou žádat o odklad pro školní rok 2021/2022:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 19. až 23. dubna 2021 budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s elektronickou žádostí o odklad povinné školní docházky, může povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 19. a 23. dubna 2021. V případě obou souhlasných doporučení k odkladu se nevyplňuje elektronická Žádost o přijetí dítěte.

V případě, že zákonní zástupci zvažují odklad nebo nemají ve dnech zápisu obě souhlasná doporučení k odkladu, musí elektronicky vyplnit, vytisknout a podepsat Žádost o přijetí dítěte i Žádost o odklad

 Děti po odkladu v roce 2020/2021

Pokud bylo dítě u zápisu vloni, musí se  celý zápis absolvovat znovu s elektronicky vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod vygenerovaným registračním číslem na webových stránkách školy - hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také na vstupních dveřích obou pavilonů školy a ve vývěsní skříňce dne 10. 5.2021 v 9.00h.

 Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Pardubice-Dubina do 1. ročníku od 1. 9. 2021 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout v pondělí 31. 5. 2021 na schůzce rodičů budoucích prvňáčků od 16:30 hod. v hudebním sále školy.

 

Vážení rodiče, víte, jak pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

* Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

* Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

* Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

* Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

* Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

* Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

* Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

* Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

* Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Důležité informace pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 •  pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 •  svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 •  zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 •  vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 •  přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 •  pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 •  používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 •  spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 •  je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 •  zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 •  tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 •  vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 19. 04. 2021